Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Młodszy asystent / Asystent / Starszy asystent w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-09-07  
Data wygaśnięcia
2021-12-31  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Dąbrowa Górnicza  
Gmina
Dąbrowa Górnicza
Miasto
Dąbrowa Górnicza  
Ulica
ul. Dąbrowskiego  
Numer budynku
9A  

Ilość wolnych miejsc:1 etat

Miejsce wykonywania pracy:PSSE w Dąbrowie Górniczej – budynek w Będzinie, ul. Kościuszki 58

Wymagania:

1.      Wykształcenie wyższe o kierunku: technologia żywności lub zdrowie publiczne - dietetyka.

2.      Staż pracy: minimum 1 rok.

3.      Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu.

4.      Obsługa komputera – praca w środowisku Windows.

5.      Odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność i wysoka kultura osobista.

6.      Umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji.

Główne zadania na w/w stanowisku:

1.    Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;

2.    Nadzór nad jakością zdrowotną żywności;

3.    Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami;

4.    Prowadzenie  wymaganych rejestrów i ewidencji;

5.    Działania w zakresie systemu RASFF;

6.    Pobór próbek żywności zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”;

7.    Działania w ramach systemu RAPEX, w zakresie kosmetyków;

8.    Rozpatrywanie interwencji mieszkańców.

 

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny i CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem
w tytule: „Nabór na wolne stanowisko w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku” na adres e-mail: kadry@pssedg.pl  lub w formie papierowej na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku”.

 

W nadesłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Na podstawie art. 6, pkt 1. lit. a.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych
i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu i miejsca odbycia spotkania.

Klauzula Informacyjna Administratora

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Dąbrowie Górniczej reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres przewidziany prawem do zgłaszania roszczeń pomiędzy stronami od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin oraz przez e-mail: iod@pssedg.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się